สนับสนุนโดย


แท็ก test2 บทความอื่นๆ


เว็บไซต์ชุมชนเกษตรพัฒนาขึ้นโดย duckfollow.co เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรไทย โดยมี Mission คือการนำเครื่องมือต่างๆ ของเทคโนโลยีมาสนับสนุนและเพื่อสร้างองค์ความรู้ และรวมไปถึงการสร้างรายได้ การกระจายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเกษตรกรไทย

7/10/2566 00:06:40 อ่านบทความ